Regulamin sklepu internetowego RGC Designer

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

Regulamin Sklepu Internetowego RGC DESIGNER.pl (obowiązuje od 27.02.2024 r.)

Spis treści:
I. DEFINICJE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

III. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

IV. KONTO V. ZAMÓWIENIA VI. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

VII. PŁATNOŚCI

VIII. DOSTAWA

IX. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

XI. REKLAMACJE

XII. UMOWY O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWEJ

XIII. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

XIV. GWARANCJA

XV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

XVI. USŁUGI DODANE

XVII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA – TREŚCI I OPINIE

XVIII. NEWSLETTER

XIX. UTYLIZACJA TOWARÓW

XX. NARUSZENIA

XXI. DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU 1. Wewnętrzny system rozpatrywania skarg

XXII. SYSTEM REKOMENDACJI I REKLAMA

XXIII. DANE OSOBOWE

XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XXV. OPISY PRODUKTÓW

XXVI. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

I. DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.

2. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Sprzedawcę, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i Regulaminie Marketplace

3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą lub Marketplace Sprzedawcą umowę na odległość lub na rzecz, której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

4. Konsument – – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedsiębiorca indywidulany – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Sklep lub Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresami: rgcdesigner.pl, prowadzony jest przez RGCDesigner Renata Gąsienica-Ciaptak. z siedzibą w Zakopanem przy ul. Krzeptówki 24a, 34-500 Zakopane, numer NIP: 7361166984, REGON: 120719698

7. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

8. Towar/Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

9. Ceny – wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

10. Sprzedawca – RGCDesigner Renata Gąsienica-Ciaptak. z siedzibą w Zakopanem przy ul. Krzeptówki 24a, 34-500 Zakopane, numer NIP: 7361166984, REGON:

11. Marketplace Sprzedawca – sprzedawca inny niż RGCDesigner Renata Gąsienica-Ciaptak., oferujący do sprzedaży produkty w ramach usługi Marketplace. Wyłącznie Marketplace Sprzedawca, z którym Klient zawrze umowę na odległość, odpowiedzialny jest w szczególności za jakość zbywanego produktu, wystawienie dokumentu potwierdzającego sprzedaż oraz obsługę posprzedażną. Każdy Marketplace Sprzedawca jest przedsiębiorcą.

12. Treści Użytkownika – wszelkie dane lub informacje wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania ze Sklepu, w szczególności: 1) opinie o Produktach, Sklepie 2) komentarze pod treściami dostępnymi w Sklepie

13. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

14. Treści niedozwolone – Treści nielegalne lub niezgodne z Regulaminem Opinii, stanowiący znajdujący się pod linkiem www.rgcdesigner/regulamin-opinii

15. Treści nielegalne – Treści Użytkownika lub Treści, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Dz.Urz. UE z 2022 r. L. 217, s. 1), dalej zwanego jako: ,,DSA’’, lub w inny sposób są niezgodne z dobrymi obyczajami lub też przepisami prawa powszechnie obowiązującego

16. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

17. Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego RGC Designer. – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies jest dostępna na stronach Sprzedawcy https://rgcdesigner.pl/polityka-prywatnosci/

18. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.

19. Usługa Sprzedawcy lub Usługa- usługa wykonywana przez Sprzedawcę lub podwykonawcę: (np.: Dostawa Towaru, Ubezpieczenie, Gwarancja, Usługi Dodane, Montaż, Instalacja, Wniesienie itp.).

20. Elektroniczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy – stworzona przez Sprzedawcę forma elektroniczna oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość widoczna w panelu Klienta.

21. Zakupy Bez Rejestracji – dodatkowa usługa stworzona przez Sprzedawcę dla Klienta umożliwiająca dokonanie zakupu produktów z asortymentu Sprzedawcy bez konieczności rejestracji w sklepie internetowym Sprzedawcy.

22. Faktura Korygująca – dokument wystawiany w przypadku, gdy po wystawieniu faktury i wykonaniu umowy, doszło do zmiany kwoty należnej i kwoty podatku (np. w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy).

23. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

24. Ekspert – Pracownik Sprzedawcy posiadający niezbędną wiedzę w zakresie marketingu.

25. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną: • zawieranie umów sprzedaży online, • prowadzenie Konta Klienta, • przesyłanie wiadomości e- mail, • newsletter, • dodawanie opinii, komentarzy i ocen – Klient może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji, • usługa chat, • przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji i zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

1. Sklep internetowy działający pod adresami: rgcdesigner.pl, prowadzony jest przez RGCDesigner Renata Gąsienica-Ciaptak. z siedzibą w Zakopanem przy ul. Krzeptówki 24a, 34-500 Zakopane, numer NIP: 7361166984, REGON: 120719698 Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych: • Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies • Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies • Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies • Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli, • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

2. Każdy Użytkownik, w tym Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a. poprzez zakładkę “Kontakt” w Sklepie Internetowym;
b. przy wykorzystaniu formularzy kontaktowych
c. poprzez czat na żywo, dostępny na stronie Sklepu Internetowego;
d. telefonicznie pod numerem: +48 604537627;
e. mailowo, wysyłając wiadomość na adres: info@rgcdesigner.pl;
f. korespondencyjnie, na adres siedziby RGC Designer Renata Gąsienica-Ciaptak, ul. Krzeptówki 24a 34-500 Zakopane

3. Sprzedawca wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych- e-mail: info@rgcdesigner.pl;

4. Sprzedawca wyznacza następujący bezpośredni punkt kontaktowy umożliwiający zgłoszenie nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem treści: e-mail: info@rgcdesigner.pl;

5. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

III. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

1. Transakcje sprzedaży towarów lub usług dokumentowane są paragonami fiskalnymi oraz (lub) fakturami. Sprzedawca RGC Designer nie jest czynnym Vatowcem, dlatego wystawiane dokumenty nie zawierają podaktu VAT. Jeśli kupujący będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, dokonując zakupu towaru w Sklepie internetowym wyraża wolę otrzymania faktury , w tej sytuacji Klient otrzymuje wyłącznie fakturę.

2. Klient otrzyma fakturę z NIP nabywcy wyłącznie, gdy podczas składania zamówienia, w danych do faktury – na formularzu zamówienia, zaznaczy opcję „Firma” oraz poda numer NIP. Przesłanie danych do faktury z NIP Klienta innymi kanałami, w tym w innych pozycjach formularza zamówienia (np. w komentarzach itp), będzie skutkowało uznaniem, że Klient przystępuje do transakcji jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, chyba że zmiana zostanie dokonana przed wystawieniem przez Sprzedawcę. Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, w której do transakcji sprzedaży nie został jeszcze wystawiony paragon fiskalny.

3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2020.106), Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur (w tym faktur korygujących) w formie elektronicznej. Zgoda na stosowanie faktur elektronicznych jest równoznaczna z rezygnacją otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na stosowanie faktur elektronicznych, przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

4. Po otrzymaniu Towaru przez Sprzedawcę, w wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana faktura korygująca.

5. W przypadku gdy faktura korygująca wystawiona jest na skutek obniżenia ceny przez Sprzedawcę, oraz braku sprzeciwu zgłoszonego przez Klienta w dniu otrzymania tej faktury korygującej, Sprzedawca uznaje, że obniżenie ceny zostało uzgodnione z Klientem w tym dniu (dniu otrzymania faktury).

IV. KONTO

1. Klient nie może umieszczać w Sklepie internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.

2. Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji.

3. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego. Podanie tego numeru jest warunkiem koniecznym świadczenia usług dodanych przez Sprzedawcę, o których mowa w pkt. XIV Regulaminu. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

4. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.

5. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

6. W celu złożenia oferty nabycia Towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zamawiam i płacę”.

7. W celu złożenia zamówienia Klient powinien posiadać konto lub wybrać opcję zakupu bez rejestracji.

8. Do dokonania zakupu bez rejestracji konieczne jest :

• Zaakceptowanie Regulaminu sklepu internetowego.

• Podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (tj. adres email, numer telefonu, adres do wysyłki towaru, imię i nazwisko lub numeru NIP w przypadku zakupu towaru przez przedsiębiorcę).

1. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu do złożenia zamówienia są zgodne z prawdą. Złożenie zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z regulaminem oraz zaznaczenie w formularzu do złożenia zamówienia, że zapoznał się z jego treścią i w pełni akceptuje jego postanowienia.

2. Rejestracja Konta na jednej ze stron Sklepu internetowego oznacza równocześnie rejestrację umożliwiającą dostęp do pozostałych stron, pod którymi dostępny jest Sklep internetowy.

V. ZAMÓWIENIA

1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na jednej ze stron Sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

3. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.

4. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

5. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku. 6. Zamówienie w Sklepie internetowym można złożyć w następujący sposób: • za pomocą systemu informatycznego (stron internetowych) Sklepu internetowego, • telefonicznie. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.

VI. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.

2. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.

3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

4. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

VII. PŁATNOŚCI

1. Płatności za towar należy dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.

2. Płatność w sklepie internetowym może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:

• przelewem z góry na konto,

• kartą płatniczą,

• blikiem

3. W wypadku wyboru płatności kartą płatniczą oraz przelewów błyskawicznych dane karty Klienta nie są zapisywane w Sklepie internetowym. Klient oraz jego karta płatnicza jest identyfikowana

za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez Przelewy24.

VIII. DOSTAWA

1. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną.

2. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.

3. Na początku składania zamówienia Klient jest informowany o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów.

IX. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

1. Zamówione Towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

a. Odbiór zamówienia w paczkomacie

b. Poprzez wiadomość mailową (w przypadku licencji i kodów) przesłaną przez Sklep internetowy bądź dostawce usługi.

c. Odbiór pod wskazanym adresem

2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru towaru przez Klienta, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku zamówienie uważane będzie za anulowane.

3. W sytuacji określonej w pkt. 2, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wartość zapłaconego towaru z pominięciem kosztów dostawy.

4. W wypadku wyboru płatności w formie: Płatność z góry na konto, Eprzelew/karta kredytowa/płatność przez Internet Klient obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.

5. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w pkt. 4, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.

6. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.

7. W przypadku zakupu licencji elektronicznych i kodów zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych konsumenta do partnera (usługodawcy/licencjodawcy/pośrednika) realizującego wysyłkę zakupionej usługi.

8. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem.

2. Postanowienia niniejszego Rozdziału X (Odstąpienie od umowy) dotyczące Konsumenta stosuje się odpowiednio także dla umów zawartych przez Przedsiębiorcę Indywidualnego.

3. Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument, powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Sprzedawca zaleca skorzystanie z elektronicznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest skuteczne od chwili jego wprowadzenia do systemu przez Konsumenta i przesłania go Sprzedawcy.

6. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie X. ust. 14 poniżej.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Adres do zwrotu: RGC Designer ul. Krzeptówki 24a, 34-500 Zakopane

8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.

9. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

10. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z pominięciem kosztów dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:

• o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsument, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

• których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

• których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

• których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

• zawartej w drodze aukcji publicznej;

• o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

• której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

15. Konsument ponosi odpowiedzialność

za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

XI. REKLAMACJE

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku np. produktów outletowych (oznaczonych odpowiednio określeniem „Outlet” lub równoważnym).

3. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na jego stronach. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy oraz drogą telefoniczną.

5. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).

6. Zalecane jest, aby wysłanie paczki ze zwracanym Towarem było poprzedzone zgłoszeniem zwrotu.

7. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

9. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową Konsumentów oraz Przedsiębiorców indywidualnych rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę.

10. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

11. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

12. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.

13. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

I. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową,

II. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,

III. Brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

IV. Brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany;
V. Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.

15. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

16. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

17. Sprzedawca dokona zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

18. Postanowienia niniejszego Rozdziału XI (Reklamacja) dotyczące Konsumenta stosuje się odpowiednio także dla umów zawartych przez Przedsiębiorcę Indywidualnego.

XII. UMOWY O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWEJ

1. Sprzedawca daje możliwość składania Zamówień na Towary w postaci treści cyfrowych. Przez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

2. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej dostarczanej jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej z umową jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

5. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

6. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.

7. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej, jeżeli:

 1. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub

 2. Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

8. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy przepis rozdziału poprzedniego stosuje się odpowiednio.

9. Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:

 1. dostarczania treści cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub

zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.
10. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

 1. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania; niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

11. Domniemania określone w ust. 3 i ust. 4 nie mają zastosowania, jeżeli:

 1. środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;

 2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności treści cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

12. Jeżeli treść cyfrowa jest niezgodna z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

13. Jeżeli treść cyfrowa jest niezgodna z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

 2. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej do zgodności z umową;

 3. brak zgodności treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową do zgodności z umową;

 4. brak zgodności treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 20;

 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej niezgodnej z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej zgodnej z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa pozostawała niezgodna z umową. 15. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej z umową jest istotny.

16. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.

17. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

18. Sprzedawca dokona zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

19. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową sprzedaży, tylko jeżeli Umowa sprzedaży tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn wskazanych w Umowie sprzedaży. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany Treści cyfrowej dostarczanej w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.

20. Jeżeli zmiana, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub korzystanie z niej, Sprzedawca poinformuje Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w ust. 28 powyżej. W takim przypadku, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Konsument nie może wypowiedzieć umowy, jeżeli Sprzedawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej zgodnej z umową, w stanie niezmienionym.

21. Postanowienia niniejszego Rozdziału XIII (UMOWY O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWEJ) dotyczące Konsumenta stosuje się odpowiednio także dla umów zawartych przez Przedsiębiorcę Indywidualnego.

XIII. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

XIV. GWARANCJA

1. Towary oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta, sprzedawcy lub dystrybutora, gdy jest to zaznaczone w opisie produktu na stronie sklepu w zakładce „gwarancja i zwroty”. W przypadku, kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru na stronie producenta, dystrybutora lub sprzedawcy. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została Kupującemu wydana,

2. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Kupującego ani nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niezgodności Towaru z umową.

XV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

1. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny: o odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego); o odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą; o odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia; o Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp. o Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

2. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

XVI. USŁUGI DODANE

1. Usługi dodane to dodatkowe usługi (np. instalacja, ochrona dodatkowa lub rozszerzona ochrona gwarancyjna, montaż, wniesienie), świadczone na rzecz Klienta przez Sprzedawcę. Klient ma prawo skorzystać z usługi dodanej, gdy wyraźnie wynika to z opisu towaru na jednej ze stron Sklepu internetowego.

2. Skorzystanie z usługi dodanej może wymagać akceptacji warunków korzystania lub regulaminu tej usługi.

3. Możliwość skorzystania z usługi dodanej jest uprawnieniem Klienta. Jego wybór w tym zakresie nie wpływa w żaden sposób na realizację zamówienia.

4. Warunkiem skorzystania z niektórych usług jest podanie numeru telefonu kontaktowego. Jeżeli Klient nie poda takiego numeru telefonu podczas rejestracji lub składania zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem poprzez e-mail i poprosi go o uzupełnienie danych. Dane te zostaną przekazane RGC Designer. jako administratorowi w celu świadczenia usług dodanych. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Klient może korzystać ze Sklepu internetowego w tym treści zamieszczonych na jego stronach wyłącznie na własne potrzeby w celu zapoznania się z towarami. Klient nie może korzystać z treści w celach pośrednio lub bezpośrednio handlowych.

XVII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA- TREŚCI I OPINIE

1. Klient oświadcza, że: o nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu. o nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania ani inne elementy Sklepu internetowego; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

3. Klient zamieszczając treści w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia i opinie, które stanowią utwory (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), udziela Sprzedawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania na czas nieokreślony przez Sprzedawcę z tych utworów, która obejmuje w szczególności publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili jej udzielenia, w szczególności do następujących

pól eksploatacji: o w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową lub dźwiękową tj. przy użyciu wszelkich technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audio, a w szczególności na wszelkich formach nośników światłoczułych, magnetycznych, analogowych, informatycznych, cyfrowych, multimedialnych, wideo, dyskach audiowizualnych, kasetach, płytach kompaktowych, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym internetowych, intranetowych oraz powiązanych serwisach on-line) oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji, radiu, reklamie, zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych; o w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; o wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu we wszystkich wydawnictwach, w prasie, w wydawnictwach książkowych, albumowych, cyfrowych, w tym internetowych, w biuletynach i informatorach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi dziełami lub fragmentami dzieł; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych; o w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 2 oraz 3 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i re emitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4. Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

XVIII. NEWSLETTER

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newsletteru samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newsletteru lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

XIX. UTYLIZACJA TOWARÓW

1. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu, może się odbyć tylko w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Sklepie internetowym, Sprzedawcy, a zwracany sprzęt będzie tego samego rodzaju co nabywany od Sprzedawcy towar. Klient może zwrócić zużyty produkt w ilości nie większej niż nabywany od Sprzedawcy nowy sprzęt.

XX. NARUSZENIA

1. Sprzedawca udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji Treści Użytkownika, a przy tym nie wybiera Klientów.

2. Zabrania się umieszczania Treści Użytkownika, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Dz.Urz. UE z 2022 r. L. 217, s. 1), dalej zwanego jako: ,,DSA’’, lub w inny sposób są niezgodne z niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami lub też przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także które są niezgodne z Regulaminem Opinii.

3. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze Treści lub Treści Użytkownika, lub niezgodności tychże treści z niniejszym Regulaminem, Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić na adres info@rgcdesigner.pl treści niedozwolone.

5. Zgłoszenie powinno, w razie możliwości zawierać następujące dane:

 1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;

 2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;

 3. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; d) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

6. Sprzedawca zawiesza na rozsądny okres i po przekazaniu uprzedniego ostrzeżenia drogą mailową, świadczenie usług na rzecz odbiorców usługi często przekazujących oczywiście nielegalne lub naruszające Regulamin Treści niedozwolone.

7. Sprzedawca zawiesza na rozsądny okres i po wydaniu uprzedniego ostrzeżenia drogą mailową rozpatrywanie zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem mechanizmów zgłaszania i działania oraz skarg wnoszonych za pośrednictwem wewnętrznych systemów rozpatrywania skarg, przez osoby lub podmioty dokonujące często oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub przez skarżących wnoszących często oczywiście bezzasadne skargi.

8. Przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu, o której mowa powyżej, Sprzedawca uwzględnienia istotne fakty i okoliczności, w szczególności:

 1. liczbę bezwzględną oczywiście nielegalnych treści lub oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg, które zostały odpowiednio przekazane, dokonane lub wniesione w danym okresie;

 2. względny stosunek takiej liczby do całkowitej liczby informacji lub zgłoszeń odpowiednio przekazanych lub dokonanych w danym okresie;

 3. ciężar nadużywania, w tym charakter nielegalnych treści, i jego konsekwencje;

 4. zamiar odbiorcy usługi, osoby, podmiotu lub skarżącego, jeżeli można go określić;

 5. ciężar nadużywania, w tym charakter nielegalnych treści, i jego konsekwencje;

9. Jeśli Użytkownik zgłosi Treść, Sprzedawca natychmiast go o tym poinformuje. Jeżeli jednak Użytkownik nie poda swoich danych kontaktowych, Sprzedawca nie będzie mógł go powiadomić o otrzymaniu i wyniku zgłoszenia. W tym procesie Sprzedawca korzysta z automatycznych narzędzi. 10. Sprzedawca ma 30 dni na podjęcie decyzji w sprawie zgłoszenia, podejmując ją w sposób bezstronny, obiektywny i staranny. Częściowo korzysta z automatycznych narzędzi do rozpatrywania zgłoszenia i podejmowania decyzji, ale ostateczna decyzja jest podejmowana przez człowieka.

11. Sprzedawca niezwłocznie informuje Użytkownika o wyniku decyzji dotyczącej zgłoszenia, jej treści i uzasadnieniu.

12. Jeśli pojawią się treści nielegalne lub niezgodne z regulaminem, Sprzedawca może je usunąć, ograniczyć ich widoczność, zablokować dostęp do nich, zdeponować lub pozostawić w sklepie. Informuje o tym Użytkownika i zaangażowane osoby trzecie, podając jasne i konkretne uzasadnienie decyzji (jeśli ma ich dane kontaktowe).

13. W sytuacji opisanej w pkt. 12, Sprzedawca może również zawiesić, zakończyć lub ograniczyć płatności, jeśli są one realizowane w Serwisie, zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi, albo zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika lub osoby trzeciej. Informuje o tym Użytkownika i zaangażowane osoby trzecie, podając jasne i konkretne uzasadnienie decyzji (jeśli ma ich dane kontaktowe).

14. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji Sprzedawcy w ciągu 30 dni od jej otrzymania, podając jednocześnie uzasadnienie.

15. Sprzedawca rozpatruje odwołanie Użytkownika w ciągu 30 dni od jego otrzymania, przekazując mu swoją decyzję wraz z uzasadnieniem.

XXI. DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU

1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności: o które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu internetowego lub zawartości lub korzystanie z nich; o publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej; o korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi); o podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Marketplace Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronach Sklepu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: o Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu; o W zakresie wydania decyzji, jej treści i sposobu odwołania stosuje się odpowiednio zapisy Działu XX Regulaminu; o W przypadku gdy Sprzedawca poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

XXII. SYSTEM REKOMENDACJI I REKLAMA

1. Ogłoszenia dostępne w Sklepie są prezentowane Użytkownikom w oparciu o dedykowane funkcjonalności pozwalające na wybór zasad sortowania.

2. Funkcjonalności wykorzystywane w Sklepie

pozwalają na: pozycjonowanie Ogłoszeń w oparciu o system rekomendacji, System Rekomendacji działa częściowo w sposób zautomatyzowany. Dodatkowo pozycjonowanie ogłoszeń może zawierać opinie Eksperta. Pozycjonowanie ogłoszeń uwzględnia: – kryteria wyszukiwania przyjęte przez Użytkownika

3. System rekomendacji uwzględnia parametry takie jak: o zgodność tego, co zostało wpisane podczas wyszukiwania z treścią i tytułem Ogłoszenia, o interakcje Użytkowników z Ogłoszeniem w przeszłości, o czas pozostawania Użytkownika na stronie Ogłoszenia, o data utworzenia Ogłoszenia, o Sprzedawca Marketplace może również wykupić pozycjonowanie jego ogłoszenia. Jednak na ostateczną pozycję ogłoszenia mają wpływ również kryteria wskazane powyżej.

XXIII. DANE OSOBOWE

1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.

2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych). 3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w Polityce prywatności i cookies oraz Polityce transparentności.

XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 27.02.2024.

2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.

3. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.

4. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e-sklepów Sprzedawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.

5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę, Marketplace Sprzedawcę oraz Klienta.

6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np.http://bip.malopolska.pl/wiihkrakow/Article/id,112169.html); wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego w Krakowie o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823, (np. http://.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/mediacje/); Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów (np. http://www.bip.krakow.pl/?id=400). Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami indywidualnymi jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

8. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca: • Cookies • Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

XXV. OPISY PRODUKTÓW

1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryn Sklepu internetowego.

XXVI. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1: POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO.pdf Załącznik nr 2: POLITYKA TRANSPARENTNOŚCI.pdf

Załącznik nr 3: REGULAMIN PLATFORMY HANDLOWEJ MARKETPLACE.pdf

Załącznik nr 4: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.pdf (zachęcamy do skorzystania z elektronicznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnego w panelu klienta)

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

RGC Designer Renata Gąsienica-Ciaptak
ul. Krzeptówki 24a, 34-500 Zakopane
adres e-mail: info@rgcdesigner.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta (-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić

NEWSLETTER:

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej, w tym na podany przeze mnie w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej, przez: RGCDesigner z siedzibą w Zakopanem zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

©2020. RGC Designer